Portfolioถ่ายทำ ตัดต่อ และนำเสนองานกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

ระบบถ่ายทอดสดงาน Event 
Facebook Live
OB Switcher

ผลิตสื่อต่างๆ ในกิจกรรม Promote กิจกรรม

Fashion Show: Monlada Brand
Page 1 | 
© 2018 I CUTSTUDIO PRODUCTION HOUSE, ALL RIGHTS RESERVED 
 
เว็บสำเร็จรูป
×